VOLEBNÍ PROGRAM

Uděláme z Vysočiny kraj pro 21. století.

I. VEŘEJNÉ SLUŽBY

zdravotnictví


- Vytvoříme podmínky pro příchod nových praktických lékařů a zubařů v komfortní dojezdové vzdálenosti a podpoříme polikliniky.
- Lékařům, záchranářům, zdravotním sestrám i dalšímu personálu ve zdravotnictví zajistíme odpovídající pracovní podmínky.
- Zajistíme prostředky na pokračování modernizace okresních nemocnic.

školství


- Podpoříme řemeslné a odborné vzdělávání na středních školách. Důraz klademe i na všeobecné vzdělání gymnaziálního typu.
- Prohloubíme propojení středního školství s praxí.
- Zmodernizujeme krajské střední školy, jejich zázemí a vybavení.
- Podpoříme udržitelnost základního školství v menších sídlech.

sociální služby


- Zajistíme dostatek pracovníků v sociálních službách s odpovídajícími pracovními podmínkami.
- Podpoříme hospicovou péči a terénní pečovatelské služby.
- Zahájíme výstavby nových krajských domovů pro seniory. Finančně podpoříme projekty obcí a měst.

podpora venkovských prodejen


- Zajistíme prostředky pro zachování venkovských prodejen.

podpora spolkového života


- Podpoříme sbory dobrovolných hasičů, ale i další spolky, které mají především na malých obcích nezastupitelnou roli v komunitním životě.
- Systémově podpoříme spolky grantovými programy kraje na kulturní, sportovní a společenské akce  a na opravy spolkového zázemí.

cestovní ruch

 

- Postaráme se o obnovu i řádnou propagaci památek a dalších turistických cílů na Vysočině.
- Podpoříme cestovní ruch jako významné ekonomické odvětví.

sport


- Podpoříme modernizaci současných a výstavbu nových sportovišť.
- Podpoříme neprofesionální sportovní oddíly a další spolky, které pracují s dětmi a mládeží.

digitální infrastruktura


- Zajistíme kvalitní a rychlé internetové připojení a budování moderních datových sítí po celé Vysočině.

 

II. MOBILITA

dopravní infrastruktura


- Zajistíme zdroje na modernizaci silnice II. a III. třídy. a potřebných obchvatů obcí a měst.

veřejná doprava


- Zásadně zlepšíme systém Veřejné dopravy Vysočiny.
- Provedeme potřebné kroky k výstavbě vysokorychlostní tratě.

cyklodoprava


- Zasadíme se o výstavbu cyklostezek.

elektromobilita a bezemisní formy dopravy


- U veřejných budov v kraji podpoříme budování dobíjecích stanic pro elektromobily.
- Podpoříme ve flotilách organizací kraje nákupy nízkoemisních vozidel, abychom se připojili ke snižování emisní bilance skleníkových plynů.

vnitrostátní letiště


- Podpoříme rozvoj regionálních letišť na území kraje.

 

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


zásobování pitnou vodou


- Zajistíme dostatek zdrojů pitné vody.

zadržování vody v krajině


- Obnovíme stávající a vybudujeme nové vodní plochy.
- Podpoříme zadržování a využívání dešťové vody v obcích.

obnova lesů


- Zasadíme se o opětovné zalesňování Vysočiny.

 

PODPORA EKONOMIKY

podpoříme ekonomiku na regionální a lokální úrovni


- Podpoříme programy pro podporu podnikání. Primárně takové, které budou sloužit na nákup technologií a vzdělávání.
- Veřejné zakázky budeme zadávat odpovědně s důrazem na regionální dodavatele.

 

ENERGETIKA

podpora dostavby JE Dukovany


- Podpoříme dostavbu jaderné elektrárny Dukovany.